cách tăng upload-max-size-trong-xampp

Trên Xampp mặc định, PHP chỉ cho phép upload file dung lượng tối đa 2MB. Nếu bạn muốn upload file dung lượng lớn hơn thì cần cấu hình Xampp PHP để upload file dung lượng lớn lên Server.

1. Cách 1: chỉnh file cấu hình file php.ini của PHP (đường dẫn tới file php.ini trong xampp là xampp\php\php.ini)

post_max_size = 200M 
upload_max_filesize = 200M 
max_execution_time = 3000 
max_input_time = 3000 
memory_limit = 200M 

Do mặc định PHP cho time-out là 30 giây. Nếu bạn cho phép người dùng upload 10M, thì bạn phải chỉnh file cấu hình cho thời gian time-out tăng lên.

Sau khi cấu hình xong nhớ khởi động lại server để hệ thống cập nhật lại.

2. Cách 2: chỉnh file .htaccess (file .htaccess nằm trong thư mục website)

Nếu bạn sử dụng Apache, bạn có thể chỉnh file .htaccess như sau:

php_value upload_max_filesize 200M 
php_value post_max_size 200M 
php_value max_execution_time 3000
Kết quả chỉnh sau khi chỉnh maxupload size xampp
Kết quả sau khi chỉnh thành công

Bên dưới là kết quả sau khi chỉnh và restart lại Xampp:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here